RSS
A A A K

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach oraz remont budynku w części usługowo-handlowej.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

1.ZAMAWIAJĄCY
Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie, 28 – 411 Michałów 107,
NIP 662-178-49-98, REGON 260-164-384, Tel.: 691-491-994, Fax.: (41) 35 65 244,
e-mail: bibioteka.michalow@wp.pl, www.biblioteka.michalow.pl

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Test jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie publiczne znajdujące się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Michałowie. – www.bibioteka.michalow.pl
Określenie zasobu uzyskania specyfikacji.
Cena za dokumentacje przetargową określającą opis istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł (netto) + VAT co stanowi kwotę 12,20 złotych brutto. Można ją odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 lub drogą pocztową na wniosek oferenta. Opłatę pocztową ponosi oferent.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Góry poprzez remont Biblioteki w Górach oraz remont budynku w części usługowo-handlowej.

Na zakres rzeczowy zadania składa się wykonanie następujących robót:
1. Remont dachu;
2. Ocieplenie budynku;
3. Remont łazienek;
4. Remont schodów zewnętrznych;
5. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych;
6. Utwardzenie placu kostka brukową;
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały dokładnie określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót będących załącznikami do SIWZ (projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego,

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w/w zakresu prac.
Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

6. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia (wymagany) do 31 października 2011r.

7. WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Do potwierdzenia :
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Do potwierdzenia :
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Do potwierdzenia :
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z remontem budynków użyteczności publicznej każda o wartości minimum 50.000 złotych brutto. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Do potwierdzenia :
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Informacja na temat wykazu osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi.
3. Przedmiotowy wykaz osób powinien zawierać informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
4. Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

9.1. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Do potwierdzenia:
1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
1.2. Aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
2.1. oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 13.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.2. w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2.3. w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
2.4. w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu.
9.3. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Wadium w wysokości 3.000,00 PLN (Słownie: Trzy tysiące złotych brutto ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena (koszt) całego zamówienia (z VAT) – 100%

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w do dnia 25.05.2011r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Michałowie, 28 -411 Michałów 115, Nr 1. (sekretariat).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2011r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Michałowie (Sala Obrad).

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT OFERTĄ.
Składający pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PODPISYWANIA UMOWY RAMOWEJ.

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

14. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE STOSOWAŁ AUKCJI ELEKTORNICZNEJ.

15. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYKONANIE ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 - DO 20% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.

16. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 105550-2011 dnia 09.05.2011r.

Pliki do pobrania:

• Załącznik nr 1 - SIWZ

• Załącznik nr 2 - druk oferty.

• Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

• Załącznik nr 4 - przedmiary robót – biblioteka.

• Załącznik nr 5 - przedmiary robót – część usługowo-handlowa.

• Załącznik nr 6 - oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.

• Załącznik nr 7 - projekt umowy.

• Załącznik nr 8 - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.

• Załącznik nr 9 - Wyciąg z dokumentacji technicznej – opis techniczny.

• Załącznik nr 10 - druk doświadczenia zawodowego.

• Załącznik nr 11 - harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

Ogłoszenia:

  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (10.06.2011 18:37)
Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 09.05.2011 14:09
Dokument oglądany razy: 1627
Podlega Ustawie